สู้ไม่ถอย


เนื้อเพลง สู้ไม่ถอย
สู้เข้าไปอย่าได้ถอย
มวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่
รวมพลังทำลายเหล่าศัตรู
พวก

191,799