ประเทศไทยหลังยุคกษัตริย์ภูมิพล


"ประเทศไทยหลังยุคกษัตริย์ภูมิพล"

รายการชวนคิดชวนคุย จากมหาวิทยาลัยประชาชน
โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ชวนคิดเรื่องต่อไปนี้
- ความจริงอันเกี่ยวกับการคงอยู่ของกษัตริย์ภูมิพล
- พัฒนาและสภาวะทางการเมืองปัจจุบันอันเกี่ยวโยงกับราชสำนัก
- โจทย์ที่ประเทศไทยต้องเผชิญเมื่อกษัตริย์ภูมิพลไร้ลมหายใจ
- อนาคต????
รับฟังทางยูทูป http://youtu.be/ILKn-CJLRGA 
ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ http://youtu.be/ILKn-CJLRGA 

ความรักสถาบันกษัตริย์ไทย ผมยอมรับว่า เกินปฏิเสธครับ 
มีหลักฐานที่พี่น้องร่วมชาติได้รวบรวมมา เกี่ยวกับการจัดงบประมาณเชิดชูสถาบันฯ ดังนี้ครับ 

"งบประมาณสำหรับรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์" (ตามร่าง พรบ.งบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑.๓ หมื่นล้านบาท) ซอยให้เห็นภาพพจน์ ก็คิดเป็นค่ารักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ :
- เดือนละ ๑,๑๕๕,๘๐๕,๐๑๗ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนห้าพันสิบเจ็ดบาท)
- วันละ ๓๗,๙๙๙,๐๖๙ บาท
- ชั่วโมงละ ๑,๕๘๓,๒๙๔ บาท
- นาทีละ ๒๖,๓๘๘ บาท
- วินาทีละ ๔๔๐ บาท

0